Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Alternatif Turizm

                                            KAMP VE KARAVAN TURİZMİ - UŞAK - 2016


                             Makale Konusu:

                             “UŞAK İlinde Kamp ve Karavan Turizmi ile Yayla Turizmi, Agroturizm (Tarım, Çiftlik vb.) ve Ekoturizm Bağıntıları”

    UŞAK ilinde “yayla turizmi” ile anlam bulan, birbirine geçmiş ‘yapısal ve yan etmenler’ bulunmaktadır ki arkasından “agroturizm” gelmektedir; esasen Bölge müthiş bir “ekoturizm” zenginliğine de sahiptir. Önemli yan öğelerden biri, “Kamp ve Karavan Turizmi”dir. Geniş kapsamlı, yaratıcılığa açık, turizm çeşitliliğine olanak tanıyan “Özel İlgi Turizmi (ekstrem sporlar yanısıra küçük azınlıkların özel ilgi alanlarına giren sosyal ve kültürel faaliyetler)”nin, eş zamanlı olarak, “Uşak Turizm Yaşamı”na katılması; Kamp ve Karavan Turizmi’nin ilde gelişimine ve rağbet görmesine de katkı sağlayacaktır. Diğer yandan, İlde alternatif turizm biçimleri ekseninde yeralan yayla turizmi, tarım turizminin gelişimine de öncülük edecek konumdadır. Bu kapsamda Yörede:
    “Ulubey Kanyonları Kayaağıl Vadisi, Murat dağı Gürlek, Comburt Ovası, Elmadağı, Bahadır, Burkazdağı yaylaları” farklı doğal özellikleri ve çekicilikleri ile ziyaretçilerin odağındaki destinasyonlar olarak öne çıkmaktadır.
    UŞAK ilinin tarım zenginliği ve sanayi geçmişinin bahse konu turizm potansiyeli ile birleştirilmesi çalışmalarına devam edilmelidir; UŞAK ilinde tarımın turizmle buluşması elzemdir.. İlde, sanayi ve tarım sektörleri yanı sıra alternatif turizm alanında da ‘farkındalık’ etkisi olgunlaşmaya başlamıştır. Bu nedenle, yerel yönetimler ve yatırımcılar alternatif turizm odaklı projelere yoğunluk kazandırmak zorundadırlar. Tarım ürününü turizm ürününe dönüştürecek projeler üretilmesi gerekmektedir. Zira, agroturizm ciddiye alınması gereken bir gelir kaynağıdır. Agroturizmin UŞAK yöresinde gelişimi için yerel yönetimler, arsa sahipleri, tarımla ilgili kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri birlikte çözüm üretmek durumundalar.. Köy ekonomik yapısı içinde, yaklaşık 25.000 çiftçi ailesinin bulunduğu ilde; nüfusun % 30’u kırsalda yaşamaktadır. İşletmelerin arazi varlıkları, ortalama 70 dekar civarındadır. Köyde yaşayan nüfus hareketli olup, gençlerin çoğu şehir merkezindeki tekstil ve deri organize sanayiinde işçi olarak çalışmakta, yaşantılarının bir bölümünü de köylerde sürdürmektedirler; köyde kalanlar ise tarımsal üretim ve faaliyetlerine devam etmektedir. Bu bakımdan ilin tarımsal etkinliğini önemsemek gerekir…
    Agroturizm kapsamında, bağ, bahçe, tarla gibi tarımsal üretim alanları veya küçük ölçekli, geleneksel gıda işleme tesislerini; ziyaret etme, buralarda günlük işlere katılma, çiftlik evinde geceleme, eğlenme, alış-veriş ve bazen de eğitim aktivitelerinde bulunma, turistik alışkanlıkların belirlenmesinde keyifli bir serüven olacaktır. Esasen Yöre, yemek kültürü olarak zengindir; ‘gastronomi’ alanında UŞAK ili köy lezzetlerinin dünyaya tanıtılması, ürünlerinin pazarlanması sadece bir ‘yönetim ve organizasyon’ meselesidir.
    Diğer bir deyişle, kültür ve tabiat varlıkları, bereketli toprakları, suları (akarsu, göl, gölet, barajları vb.) ile UŞAK yöresi turizmin farklı alanlarındaki kozlarıyla adından daha çok söz ettirmek durumundadır. Bunun için, rasyonel biçimde tasarlanmış, uluslararası çapta turizm projelerine ihtiyaç vardır.

                        Kamp - Karavan Turizmi:

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, “2023 Mastır Planı” doğrultusunda, “Kamp ve Karavan Turizmi” alanındaki projelerin geliştirilmesine ve girişimlere çok önem vermektedir; UŞAK ili sahip olduğu alternatif turizm potansiyeli ile Kamp ve Karavan Turizmi alanında, ‘marka’ olmayı haketmektedir.
    UŞAK ilinde, kamp ve karavanlar için yapılanma yeterli olmadığından ve bu eksikliğin en kısa sürede giderilmesi hedeflendiğinden dolayı; yerel yönetimlerin gerekli sorumluluğu yüklenerek, plan-proje-yatırım çalışması yapmaları yönündeki beklentiler, son dönemde güçlenmiştir. Bu nedenle, konunun paydaşlarınca:
Özel sektör yatırım fırsatları açısından, UŞAK ilinde gelişmeye açık; kısa ve orta vadeli yatırım fırsatı olarak değerlendirilebilecek nitelikteki Kamp ve Karavan Turizmi hakkında ‘farkındalık’ sunulması; kapsayıcı ve sorumluluk anlayışına uygun iş yapacak yatırımcılara finanse edilebilir yatırım projelerinin tanıtılması; ‘kamu-özel sektör ortaklığı (PPP) modeli’ne uygun destek ve teşvik çalışmalarının gerçekleştirilmesi yönündeki arayış ve araştırmalar içinde olunmalıdır.
    Konuya ilişkin yatırıcımları Bölgeye çekebilmek amacıyla; borçlanma maliyetlerini düşürecek, kaynakların yerel pazardan (mahallinde temin) teminini sağlayacak, yatırım bankaları ile özel sektör yatırımcılarında, mezkûr yatırım alanının “önemli bir fırsat olduğu” inancı oluşturacak stratejilerin gerçekçi ve dürüst biçimde tasarlanması da öneme haizdir. Bu noktada, pek tabidir ki “Tanıtım ve PR Çalışmaları” ile “Medya İlişkileri” devreye girmektedir. İşin getirisi ile ilgili olarak:
Kamp ve Karavan Turizmi için yapılacak alt yapı yatırımlarının ve diğer teşvik edici projelerin, ildeki turist konaklama ve geceleme sürelerini müspet yönde hareketlendireceği de kuvvetli bir öngörüdür; bu bağlamda:
    İlde, konuya ilişkin gündem ve çalışmalar; “Uşak ili turizminin pazar payı ve gelir artışının sağlanmasında, kamp ve karavan turizminin geliştirilmesi; il idari sınırları dahilindeki uygun alanların tespiti ve bu alanların planlama-projelendirme imkanları; ilde otoyol ve turizm sahalarında, yollar üzerinde, dinlenme tesisleri, akaryakıt istasyonları, karavan/otokaravan park yerlerinin mevcut durumları” ekseninde şekillenmektedir. UŞAK ilinin:
    Avcılık ve Sportif Olta Balıkçılığı, Aktif Yaylacılık/Yaylada Konaklama, Dağ/Yayla Gezileri, Atlı Doğa Gezileri/Cirit, Kanyon yürüyüşü, Dağ Bisikletçiliği, Mağaracılık, Fotosafari veya Peyzaj Güzelliği, Kelebek Gözlemciliği, Botanik ve Endemik Bitkilerin Gözlemi, Çayır Şeklinde Gruplanmış Gizli Kalmış Dağ Çiçekleri Gezileri, Milli Park Sahaları, Estetik Göl-Gölet-Baraj Gezileri, Kuş Gözlemciliği, Yaban Hayat Gözlemi, Ormanaltı Florası Tanıma Gezileri, Köy Pazarları (Dağ ve Orman Meyveleri, Reçel, Bal vs) Turları, Gastronomi (Ziyaretçilere Yöresel Yemekler Sunulur) Gezileri, Mevsim Meyveleri veya Bağ Bozumu Turları, Rotalar (Doğa Gezileri) veya Yön Bulma (Orienteering, doğada yön bulma sporudur), Kış Sporları, Kaya İniş ve Çıkışları, Yamaç Paraşütü, Model Uçak Uçurma..
şeklindeki alternatif turizm unsurlarının ayrı ayrı ele alınıp, “SWOT” analizlerinin (güçlü-zayıf yönler, fırsatlar, tehditler..) yapılması; Kamp ve Karavan Turizmi’nin ildeki geleceği hakkında önemli izlenimler sunacaktır.
    Aktif Yaylacılık/Yaylada Konaklama ile Dağ/Yayla Gezileri hususlarını biraz daha açarak, Kamp-Karavan Turizmi’nin UŞAK ili için önemini pekiştirmiş oluruz; Türkiye’ nin zengin yaşama kültürü içinde yayla yaşantısı çok önemli yer tutar ki Uşak yaylaları:
    Tüm dünyanın giderek daha fazla birbirine benzemeye başladığı yeni yüzyılda, geçmişten gelen ve günümüz modern yaşamına göre gizemli yerlerdir; temiz havası, billur gibi soğuk suları, yazın en sıcak günlerinde bile ferahlatıcı serinliği, büyüleyici güzellikteki manzaraları ile de çekici olmaktadır. Bozulmamış bir çevrede yaşayan binbir çeşit yabani hayvan ve bitki, insanı televizyonlarda izlenen belgesellerin sanal âleminden kurtarıp gerçek yaşamın bir parçası kılar.
UŞAK ilinde son yıllarda çok sayıda şenlik / festival organizasyonunun düzenlendiği ve rağbet gördüğü de hesaba katıldığında, kamp ve karavan turizmine ait “SWOT” analiz (güçlü-zayıf yönler, sorunlar/tehditler ve fırsatlar) denkleminin çözüm kümesi daha belirgin hal almaktadır.
Bu organizasyonlar arasında, “Uluslararası Eşme Kliim Festivali, Banaz Kiraz festivali, Uşak Cumhuriyetin Aydınlığında Sanat festivali, Sivaslı çilek festivali, Ulubey kanyon festivalli” gibi etkinliklerin başarı ile organize ediliyor olması, kentin kültürel ve doğa turizminin bütünleşmesi anlamında giderek ivme kazanan bir gelişim içerisinde olduğunu göstermektedir.
    İl Yönetimi ve Belediyelerce; mezkûr planlamalarda ve yapılacak projelerde, Kamp ve Karavan Turizmi’ne yönelik yatırım adedinin başlangıçta 3-5 olarak belirlenmesi; lokasyon tercihlerinde anayollar üzerinden hareketle, turizm potansiyeli bulunan kültür ve doğa sahalarına doğru dengeli bir strateji izlenmesi,
Bahse konu proje ve yatırımlardan müspet sonuçlar almak, kazanımlar (verimlilik) ile etkinlik sağlayabilmek için, ilk aşamada, önceden belli ölçülerde yatırım deneyimi ve altyapı avantajı bulunan, ekonomik maliyetleri düşük, işletme ve sosyal getirileri ve bilinirliliği yüksek:
    “1.Karahallı Clandras Köprüsü ve Şelalesi Alanı, 2.Ulubey Kanyonları, 3.Banaz Hamamboğazı, 4.Kayaağıl Termal Alanı, 5.Ulubey Adıgüzel Barajı” bölgelerine öncelik verilmesi,
    Ayrıca, Taşyaran Vadisi, Güre Belediyesi Osmandede Çamlığı (Merkez), Kozviran Göleti, Üzeyir Yaylası, Tepedelen Vadisi, Evrendede (Banaz), Evrenli Doğal Parkı (Sivaslı) gibi potansiyel alanların incelenmesi; adıgeçen lokasyonların, Kamp ve Karavan Turizmine açılarak, geliştirilmesi yönündeki planlama ve projelendirme faaliyetlerine, söz konusu çalışmalara taraf olan paydaşlarla koordinasyon sürdürülerek, gerekli girişimlere, işlemlere ve çalışmalara ivedilikle başlanması; bu çerçevede, Ulubey, Karahallı, Banaz, Eşme ve Sivaslı İlçe Belediye Başkanlıklarının misyon edinmesi, hususları üzerinde uzlaşma sağlanmıştır.


                                                                                                                                                                    Mehmet Ersoy GEREN
                                                                                                                                                          Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
                                                                                                                                                                         Ar.P.Eğ. Uzmanı